Vår berättelse

2016 lämnade Margareta Neld över Women In Progress till Ewa Johansson som varit styrelseledamot i Neld International Consulting i 8 år. Verksamheten kommer att drivas vidare med samma innehåll och utifrån samma värdegrund i egen regi och tillsammans med samarbetspartners. Margareta Neld finns kvar i rollen som Senior Advisor.

om du vill läsa om hur allt började och om vad som hänt sen dess så finns hela historien här:

Starten 2002
Women In Progress grundades bland annat av Margareta Neld, Neld International Consulting AB. Syftet var till en början att stödja yngre kvinnor som var chefer, projektledare, specialister och egna företagare i deras ledar- och karriärutveckling genom mentorskap och nätverk.

Verksamheten utvecklades och efter ett halvår riktades verksamheten även till kvinnor över 40 år. För att skapa en gemensam mötesplats för alla deltagare arrangerades caféseminarier med aktuella teman inom ledarskapet. Det första ägde rum i april 2004 och temat var balans i livet.

Coachande Mentorskap 2005
För att möta den stora efterfrågan på coaching och mentorskap utbildade och certifierade Women In Progress åtta mentorer våren 2005. Mentorerna är kvinnor med lång chefserfarenhet från olika branscher.

Första styrelseutbildningen för kvinnor 2005 
Det stora intresset för styrelsearbete gjorde att Women In Progress i maj 2005 arrangerade en diplomerad styrelseutbildning i samarbete med Styrelseinstitutet. Kursen har blivit mycket populär och återkommer numera varje år. Sedan 2009 ges certifieringsutbildningen ”Rätt fokus” i samarbete med StyrelseAkademien.

Medlemskapet i Women In Progress 2005
Genom att bli medlem i Women In Progress hade man möjlighet att vara med i dess aktiviteter och program. Medlemmar strömmade till både från Stockholm, Göteborg och andra delar av landet. I augusti 2006 hölls det första frukostmötet i Göteborg.

Women In Progress ägs helt av Neld International Consulting AB 2006 
Syftet kvarstår att på olika sätt stödja kvinnliga chefer, projektledare, specialister och egna företagare att nå framgång i sitt ledarskap.

Fokus på att få in fler kvinnor i styrelser från 2010 
Medlemskapet i Women In Progress tas över av Grant Thornton som driver det kvinnliga nätverket vidare i egen regi. Fokus med Women In Progress verksamhet är därefter i första hand att få in fler kvinnor i styrelser. Styrelseprogrammet med utbildningar på två nivåer, Styrelsenätverk och Pool av styrelsekandidater är kärnverksamheten. Dessutom erbjuds coachande mentorskap och chefsnätverk. Poolen marknadsförs i olika sammanhang till ägare, valberedningar och nomineringskommittéer.

Women In Progress leder utvecklingen i Sverige för att förändra attityden i samhället kring styrelsearbete ur ett mångfaldsperspektiv. Vi anlitas som experter i så väl politiska som företagssammanhang för att inspirera och driva frågorna framåt.

Women In Progress Alumni finns nu på LinkedIn för deltagare som gått våra ledarutvecklings- och styrelseprogram.

Almedalen 
2013 arrangerade Women In Progress sitt första seminarium med temat ”Ta styrelsearbetet på allvar – etikseminarium”. Seminariet har återkommit under Almedalen sedan dess. 2014 var temat ”Ta styrelsearbetet på allvar – ägarens ansvar” och 2015 Vad händer med herr-arkin i den nya ekonomin? Alla lika välbesökta och uppskattade.

Genomlysning av valberedningar
Women In Progress gjorde inför Almedalen 2014 en genomlysning av de största börsbolagens valberedningar. En uppföljning gjordes 2015 och båda fick stor uppmärksamhet i Svenska Dagbladet. Genomlysningen gjordes i samarbete med Greatness PR.

Golden Rules of Leadership
I vårt projekt Golden Rules of Leadership under 2014, som var medfinansierat av Tillväxtverket, har 10 ägare som är kvinnor utvecklat sina bolag med hjälp av 10 utbildade styrelsementorer. Företagen har ökat i omsättning, blivit tydligare med sina ägardirektiv, fått genomlysning av sin ekonomi – allt för ökad tillväxt.

Nya utbildningar från 2014
För att väcka intresset för styrelsefrågor erbjuds en halvdags Introduktionsutbildning i styrelsearbete. Valberedningarnas roll och ansvar tas upp i en särskilt utformad utbildning för valberedningar.  För de ägare som vill ha hjälp med extern styrelsekompetens erbjuds en skräddarsydd ägarutbildning där en styrelsementor ingår.