• Skräddarsydd utbildning för Women In Progress deltagare
 • Ökad kompetens inom bolagsstyrning, management och styrelsearbete
 • Utbildningen sker i små grupper, där nätverkande och erfarenhetsutbyte ges
 • Vi väljer vår utbildningsmiljö med omsorg
 • Tillgång till Women In Progress Alumninätverk efter utbildningen
 • Möjlighet att som tillägg göra en axiologisk profil för att få en kartläggning av dina tanke- och värderingsmönster
 • Få en mentor i ledarskap eller styrelsearbete
 • Vi var först med styrelseutbildning för kvinnor
 • Mentorskapet är en rådgivande funktion, där mentorn ger råd utifrån sina erfarenheter kring ledarskapet. Mentorn är ofta en person med branschkännedom och någon som har kommit längre i sin karriär än adepten.
 • Coaching är ett förhållningssätt och en metod att utveckla sitt ledarskap, där problemägaren också antas sitta inne med svaren. Coachen behöver inte vara insatt i branschen eller ha längre arbetslivserfarenhet. Coachens uppgift är att med olika metoder hjälpa adepten att hitta egna lösningar. Bra coaching innehåller därför många aha-upplevelser. Lösningar eller idéer som kommer fram via coaching är därigenom ofta väl förankrade i adepten, vilket ger goda förutsättningar att lösningarna också genomförs i praktiken. Coaching är ett kostnadseffektivt verktyg att utveckla sitt ledarskap.
 • I Women In Progress utgår vi från en humanistisk syn på människan. Detta förhållningssätt genomsyrar allt vi gör. Det betyder för det första att vi ser människan ur ett helhetsperspektiv. Även om fokus i Women In Progress ligger på arbetslivet, kan vi aldrig bortse att det privata. Hur vi har det hemma påverkar hur vi har det på jobbet och tvärtom.
 • För det andra handlar en humanistisk människosyn om att ha respekt för andra. Vi är alla olika och ibland kanske vi inte förstår eller håller med varandra. Däremot kan vi alltid respektera varandras olikheter. Det är ur olikheterna vi har mest att lära, om vi vågar mötas i olikheten!
 • Att ha en humanistisk människosyn innebär också, för det tredje, tron på individens inneboende kraft. Vi tror på individens vilja och förmåga till utveckling. Det är det som är drivkraften i Women In Progress. Vi finns som ett stöd och katalysator i processen.
 • Kvinnor utvecklar sig genom att träffa andra kvinnor i samma situation och kan därmed spegla sig i varandra. Kvinnor behöver lära sig att utöka sitt nätverk och att använda dem professionellt i affärssammanhang.
 • Vi tror att kvinnor och män befinner sig i en struktur som utgår från kön, vilket avgör hur man blir betraktad och bemött och påverkar den egna uppfattningen om vad som är rimligt och möjligt att göra. Då kvinnor kommer samman förflyttar de sig utanför den strukturen. När alla är kvinnor blir könet ointressant som sorteringsprincip. Det möjliggör en större frihet att agera utifrån sin person, istället för sitt kön. Women In Progress vill tillhandahålla en sådan miljö för kvinnor att komma samman. Vi ser gång på gång att något speciellt händer vid dessa tillfällen.
 • Detta betyder inte att kvinnor ska utesluta män ur sina egna nätverk. Tvärtom uppmuntar vi kvinnor att nätverka mer, även utanför Women In Progress. Men genom att vara med i Women In Progress, och uppleva det speciella som sker när kvinnor stödjer andra kvinnor, ges bättre förutsättningar att nätverka effektivt och våga ta plats också i andra sammanhang.
 • Women In Progress har inte tagit ställning i frågan, men tycker att kvoteringsfrågan i sig har dragit igång en bra diskussion med fokus på att öka antalet kvinnor i styrelser. Vi anser att kvinnor i styrelser kan bidra med andra erfarenheter och öka förutsättningarna för att bedriva bra styrelsarbete. Att öka andelen kvinnor i styrelser är inget självändamål, utan handlar om att höja kvaliteten och därigenom avkastningen för ägarna. Som ett ytterligare led i detta erbjuder Women In Progress utbildning inom styrelsearbete.
 • Women In Progress menar att det inte finns något specifikt kvinnligt ledarskap, i meningen att kvinnor har ett ledarskap som kvalitativt skiljer sig från männens. Ledarskap är framför allt kopplat till varje individ och dess förutsättningar. Däremot tror vi att kvinnor som ledare har gemensamma erfarenheter av vad det innebär att vara ledare och kvinna och att bli bemött som “kvinnlig ledare”. I denna erfarenhet kan de mötas och hjälpa varandra.
 • Vi ser problemet utifrån tre perspektiv. Dels är det en samhällsfråga, dels en organisationsfråga och dels en individfråga. Women In Progress har fokus på individfrågan och stöttar och hjälper de kvinnor som vill ta ett större chefsansvar.